PTA en Examens

De leerlingen van de het derde en het vierde leerjaar ontvangen elk jaar een actuele versie van hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In dat PTA staat precies vermeld, welke toetsen meetellen voor het SchoolExamen (SE), hoe zwaar ze wegen en of ze herkansbaar zijn. Hetzelfde geldt voor praktische opdrachten en leesdossiers.Het examen bestaat uit twee onderdelen
:
- het schoolexamen
- het centraal examen.

Het Schoolexamen(SE)

Dit bestaat uit alle schriftelijke en mondelinge toetsen, werkstukken e.d van het derde en vierde leerjaar van het PTA. Tot het schoolexamen behoren ook maatschappijleer, de kunstvakken en het vak bewegingsonderwijs.

Het Centraal Examen(CSE en CSPE)

Aan het eind van het vierde leerjaar sluiten de leerlingen de opleiding af met een landelijk, theoretisch examen (CE) voor alle vakken die behoren tot hun examenpakket. De examens starten al in april. Voor het intersectorale programma wordt een praktijkexamen (CSPE) afgelegd. Leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg met voldoende kwaliteiten kunnen met een diploma Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg tot het laatste jaar van de gemengde leerweg of de Mavo worden toegelaten.

Het examencijfer

Het examencijfer wordt gevormd uit het cijfer van het schoolexamen en het centraal examen.