Absentie en verlof

Melden van afwezigheid van een leerling

Aanwezigheid
De leerlingen moeten van maandag tot en met vrijdag beschikbaar zijn voor school van 8.30 tot 16.30 uur. Dat betekent dat lessen, afspraken op of voor school en excursies gaan voor bijbaantjes, muzieklessen, sporttrainingen en dergelijke. 

Het schoolverzuim 
Wij gaan ervan uit dat onze leerlingen op school aanwezig zijn en vooral ook dat zij op tijd zijn. Daarom hanteren wij strikte regels over ziekmelden, op tijd komen en verlofaanvragen. 
Het verzuim van leerlingen wordt stipt bijgehouden. Als een leerling, zonder toestemming van de schoolleiding, niet in de les is, wordt omstreeks 10.00 uur en omstreeks 13.00 uur contact gezocht met de ouders van de leerling.
Gebruikelijk is dat ’s morgens, voor het begin van de lessen, de school wordt gebeld via de absentenlijn 0575-552393  om de afwezigheid van een leerling te melden. De leerling meldt zijn terugkeer op school door het inleveren van het zogenoemde ‘roze formulier’ in lokaal 112. Dit formulier moet ondertekend zijn door zijn ouders. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, nemen wij in alle gevallen contact op met de ouders of verzorgers voordat de leerling naar huis mag gaan.
 
Verlof 
Wij verzoeken onze leerlingen dringend om afspraken met bijvoorbeeld dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan horen we dit graag voorafgaand aan de afspraak.

Extra verlof 
Wanneer er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’, kunnen ouders volgens de Leerplichtwet extra verlof aanvragen voor hun kind. Het gaat hierbij om een periode van 10 schooldagen of minder per schooljaar. Het verzoek moet vooraf aan de locatieleider worden voorgelegd. Voor de aanvraag zijn formulieren beschikbaar in lokaal 112. Het verzoek moet minimaal acht weken van te voren worden ingediend. Dat geldt uiteraard niet voor situaties waarin er sprake is van overlijden of ziekte. Het verlof is pas toegekend op het moment dat de ouders/verzorgers hierover bericht van de school ontvangen hebben. 
Voor meer informatie over de ‘gewichtige omstandigheden’ en richtlijnen verwijzen wij naar de website van het Bureau Leerplicht Plus: www.bureauleerplichtplus.nl

Meer hierover kunt u lezen in de schoolgids bij de Beecklandregels.