Een intersectoraal programma

Tot voor kort kozen de leerlingen aan het eind van klas 2 voor één van de sectorvakken die op ’t Beeckland werden aangeboden: Groen, Handel & Verkoop en Verzorging. Voor veel leerlingen bleek het echter lastig om al op 14-jarige leeftijd te kiezen; bovendien veranderden in het mbo -door het competentiegerichte leren- de eisen die aan de leerlingen gesteld worden. Daarbij komt dat landelijk onderzoek heeft aangetoond dat met de invoering van de intersectorale programma’s in het vmbo, de uitval in het mbo aanzienlijk verkleind wordt. Op ’t Beeckland zijn daarom de oude sectorale programma’s vervangen door een nieuw intersectoraal programma:  D&P: Dienstverlening en Producten. D&P is een van de nieuwe profielen van het vernieuwde Vmbo. Over deze vernieuwing is meer te lezen op http://vernieuwingvmbo.nl/ 
Het nieuwe programma biedt de leerlingen een breed, intersectoraal programma, waarin zij kennis maken met de vier sectoren van het vmbo. In klas 3 en 4 werken zij aan allerlei ict- en praktijkopdrachten. Omdat voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerlingen meer lesuren voor het intersectorale programma op het rooster staan, is er voor hen meer ruimte voor praktijkopdrachten. Alle leerlingen lopen stage om in 'het echt' te ontdekken wat bij hen past.
De voordelen voor de leerlingen zijn dat zij: 
* de keuze voor hun vervolgopleiding pas in de loop van het vierde leerjaar hoeven te maken;
* competenties leren, die van belang zijn voor hun mbo-opleiding, zoals samenwerken, plannen en presenteren;
* breed opgeleid worden waardoor alle mogelijkheden in het mbo nog open zijn;
* door de ruime aandacht die, in zowel de onderbouw als de bovenbouw, aan LOB wordt besteed een bewuste keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding;
* goed voorbereid zijn op de nieuwe vmbo-examens in 2018, waarvan een loopbaandossier, met daarin documenten en verslagen van hun loopbaanoriëntatie, deel uitmaakt.