Organisatie

Het schoolbestuur

Het Ulenhofcollege, locatie ‘t Beeckland wordt bestuurd door stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; De heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.R. Smits. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid. Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting waarbinnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting beheert twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek: Almende College, Gerrit Komrij College, Ludger College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Pronova Praktijkonderwijs, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Correspondentieadres van het college van bestuur

Postbus 429, 7000 AK Doetinchem

Bezoekadres

Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
I www.achterhoekvo.nl

Financiële administratie

De financiële administratie van de Stichting wordt verzorgd door de Cabo (Centrale Administratie Bijzonder Onderwijs) Lohmanlaan 23, 7003 DJ Doetinchem.
Tel: (0314) 39 90 10 fax: (0314) 39 90 19.
Beeckland:
NL 13 INGB 0001303757 tnv Stichting Achterhoek VO locatie ‘t Beeckland te Vorden.
Ulenhof:
NL 50 INGB 0000855630 tnv Stichting Achterhoek VO locatie Ulenhofcollege te Doetinchem.

Privacy statement

Stichting Achterhoek VO en haar scholen respecteren de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals namen, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers). Hiervoor maken we gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen. We verplichten ons om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en de systemen die we hiervoor gebruiken. In onze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen. Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Achterhoek VO, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming. De grondslag hiervoor is de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Voor alle zaken over privacy kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming (FG)

 

Functionaris Gegevensbescherming: Danielle Klanderman, fg@achterhoekvo.nl