Bestuur

Schoolgids 2018-2019

 

Bestuur

Schoolbestuur
Het Ulenhofcollege, locatie ‘t Beeckland wordt bestuurd door stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; De heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.W. van Hattum. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting waarbinnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting beheert dertien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek: Almende College, Baudartius College, Gerrit Komrij College, Ludger College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Pronova Praktijkonderwijs, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Correspondentieadres van het college van bestuur

Postbus 429, 7000 AK Doetinchem

Bezoekadres
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
T
(0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
I www.achterhoekvo.nl

Financiële administratie

De financiële administratie van de Stichting wordt verzorgd door de Cabo (Centrale Administratie Bijzonder Onderwijs) Lohmanlaan 23, 7003 DJ Doetinchem.
Tel:
(0314) 39 90 10 fax: (0314) 39 90 19.
Beeckland:
NL 13 INGB
0001303757 t.n.v. Stichting Achterhoek VO locatie ‘t Beeckland te Vorden.
Ulenhof:
NL 50 INGB
0000855630 t.n.v. Stichting Achterhoek VO locatie Ulenhofcollege te Doetinchem.

De missie

Een smalle, brede scholengemeenschap
Het Ulenhofcollege is een scholengemeenschap, dat wil zeggen dat de school verschillende opleidingen aanbiedt. Het is zelfs een brede scholengemeenschap, omdat zij mogelijkheden biedt voor zowel algemeen voortgezet onderwijs (avo) als voor bepaalde vormen van voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo).

Het is een smalle, brede scholengemeenschap omdat het aantal afdelingen in het vmbo beperkt is. De scholengemeenschap is gehuisvest in twee ver uiteen liggende locaties, namelijk vwo, havo en mavo in Doetinchem en mavo, gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg in Vorden.


De locatie ’t Beeckland kenmerkt zich door kleinschaligheid en onderscheidt zich op het gebied van de leerlingenondersteuning.

De missie van de school is de basis voor de strategische koers van het Ulenhofcollege:

Identiteit

De school ziet als taak jonge mensen te begeleiden in hun ontwikkeling, hen daarbij te leren keuzes te maken vanuit een Bijbelse inspiratie en daarnaar te handelen. Leerlingen en personeel moeten in dat proces bereid zijn elkaar te helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen.

Onderwijs

De school is een instituut dat het verwerven van kennis ten grondslag legt aan de verdere ontwikkeling van culturele waarden, die gevormd zijn en gevormd worden door opvoeding in en buiten het gezin. De school streeft naar een veilig leerklimaat, waarin het onderwijs is gericht op actief, doelgericht en probleemoplossend leren door de leerling. Daarom speelt loopbaanleren een belangrijke rol binnen alle vier de leerjaren.


Het houdt, mede door een structurele leerlingbegeleiding, rekening met de talenten en de beperkingen van de leerlingen. Het onderwijs streeft een brede vorming na – binnen de school sinds jaar en dag aangeduid met “aandacht voor hoofd, hart en hand” – waar mogelijk uitstel van studie- en beroepskeuze en een toenemende verantwoordelijkheid bij de leerling voor het eigen leerproces. De school streeft ernaar dat de leerlingen de school verlaten met een bij hun mogelijkheden passend diploma. De school wil het belang van goed onderwijs mede dienen door het bevorderen van de dialoog en van korte en heldere communicatielijnen met leerlingen, ouders en personeel.

Personeel

De school streeft naar deskundig, gemotiveerd en goedgeschoold personeel dat breed inzetbaar en flexibel is. De school kent een adequaat begeleidingssysteem voor de medewerkers en een helder taakbeleid.

Opvoeding

Jonge mensen die opgroeien en zich ontwikkelen moeten keuzes maken. De school wil hen in dat proces begeleiden. Precies op dat punt wordt verwezen naar de bijbelse inspiratie. Immers, de bijbel leert ons de waarden van het leven zoals: gerechtigheid, barmhartigheid, solidariteit met zwakkeren; hij leert ons tevens dat wij de aarde slechts in beheer hebben.

Het zal duidelijk zijn, dat die begeleiding eigenlijk wederzijds is: in dit opzicht kunnen leraren en leerlingen van elkaar leren, net zoals dat in de gezinnen het geval is met ouders en kinderen. Beide partijen, leraren en leerlingen, hebben in dit proces dan ook een eigen verantwoordelijkheid.

Levensbeschouwing

Omdat keuzes maken vanuit een bijbelse inspiratie bekendheid met de Bijbel en met bijbelse noties veronderstelt, is het volgen van lessen in levensbeschouwing voor alle leerlingen verplicht.

Kennis verwerven

Het verwerven van kennis is voor leerlingen de belangrijkste reden om de school te bezoeken. De kennis moet bijdragen aan de kwaliteit van het leven van de leerling, zodat hij met genoegen en vreugde kan deelnemen aan het maatschappelijke en culturele leven.


Op het Ulenhofcollege vinden we dat het aanbod van kennis zo breed mogelijk moet zijn, waarbij alle aspecten van het menszijn worden aangesproken: intellect, gevoel en daadkracht (wij spreken van hoofd, hart en handen). Leerlingen kunnen uit dit aanbod hun keuze maken al naar gelang de hun gegeven mogelijkheden en hun behoeften. Natuurlijk zullen wij er als school naar streven dat leerlingen optimaal van ons aanbod gebruik maken. Leerlingen spelen een actieve rol in het proces van kennisverwerving: zij nemen niet alleen leerstof tot zich, maar zij ontwikkelen bovendien de vaardigheden om zelfstandig kennis te verwerven.

Het pedagogisch klimaat

Met dit begrip bedoelen we: de manier waarop we met elkaar omgaan. Teruggrijpend op het vorige kunnen we zeggen dat kernbegrippen daarin zijn: respect voor elkaars persoonlijkheid en verantwoordelijkheid over en weer voor het leerproces. In het Leerlingenstatuut is dit uitgewerkt. Het ligt ter inzage in de mediatheek. In dat statuut is ook de klachtenregeling opgenomen.

De Medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Ouders hebben invloed op het bestuursbeleid via de Medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Het Ulenhofcollege heeft een medezeggenschapsraad van 18 leden. De ouderfractie telt 5 leden, de leerlingenfractie 4 en de personeelsfractie 9. Een derde van het aantal leden heeft een relatie met de nevenvestiging in Vorden en twee derde met de vestiging te Doetinchem. De raad vergadert maandelijks.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt gevormd door twee afgevaardigden van de Medezeggenschapsraad van elke scholengemeenschap die valt onder AchterhoekVO. Eén van de twee afgevaardigden komt uit de ouderfractie, de ander komt uit de personeelsfractie. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft advies- of instemmingsrecht bij belangrijke zaken van het bestuur, die alle scholengemeenschappen betreffen.