Determinatie en rapportage

Determinatie en rapportage

Determinatie is het bepalen van de bij de leerling passende leerweg met het doel in 4 jaar een Vmbo-diploma te behalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de schoolvorderingen en persoonskenmerken van de leerling. De determinatie vindt vooral plaats in de onderbouw. Een


allerlaatste mogelijkheid om van leerweg te veranderen wordt gegeven na de eerste periode in het 3e leerjaar. Als de determinatie in de onderbouw zorgvuldig plaatsvindt, dan gaat het in het 3e leerjaar om uitzonderingen.

Fasen van de determinatie

1e fase - eerste leerjaar:

Op basis van de instroomgegevens en het advies basisschool wordt een leerling in een bepaalde leerweg geplaatst. Dit is de taak van de toelatingscommissie. Op basis van zijn cijfers en de beoordeling van inzicht, werkhouding en leerwegadviezen door de docenten kan de leerling van niveau veranderen met het kerstrapport of met het overgangsrapport. Het besluit wordt genomen door de mentor en de leerwegcoördinator in overleg met de ouders.

2e fase - tweede leerjaar:

Op basis van de cijfers, de beoordeling van inzicht, werkhouding en leerwegadviezen wordt door de mentor en de leerwegcoördinator in de maand maart een voorlopig advies gegeven voor de leerweg in klas 3.
Eind mei krijgt de leerling een definitief advies. Dit definitieve advies wordt schriftelijk aan de leerling en de ouders/verzorgers meegedeeld. De ouders worden gewezen op hun recht op het aanvragen van revisie. Bij het overgangsrapport wordt gekeken of van het definitieve advies moet worden afgeweken. Als dat het geval is, wordt dat met de ouders/verzorgers besproken.

3e fase – derde leerjaar

Na de overgang naar het 3e leerjaar willen we zo spoedig mogelijk een bevestiging van de juiste plaatsing. Dit gebeurt na evaluatie van de resultaten in periode 1. (november/december). De mentor neemt contact op met de ouders van leerlingen die het advies krijgen om van niveau te veranderen.

Communicatie over de determinatie

Communicatie met ouders/verzorgers vindt plaats door de mentor en:
- bij gespreks- en voorlichtingsavonden;
- via de rapporten;
- schriftelijk bij de formulering van het voorlopige en definitieve advies.

Opmerkingen:
Leerlingenbesprekingen dienen o.a. ter voorbereiding van het leerwegadvies. De coachgesprekken bieden de ouders de gelegenheid over het advies met de mentor of coach van gedachten te wisselen.

Bij twijfel over het definitieve leerwegadvies kan de leerling gevraagd worden deel te nemen aan een extra onderzoek. Doel: het verkrijgen van meer informatie voor het geven van een juist leerwegadvies.

In het eerste, tweede en derde leerjaar nemen alle leerlingen deel aan de “Adviestoets Vmbo”. De uitslag van deze toets kan gebruikt worden als “second opinion” bij het vaststellen van het niveau. De toets geeft informatie over het niveau bij de vakken Nederlands, wiskunde, rekenen en Engels. Bovendien zegt de uitslag iets over de studievaardigheden van de leerling.

Besluitvorming over de plaatsing in een leerweg.

De mentor en de leerwegcoördinator nemen een besluit, nadat zij het team gehoord hebben.

Opstromen en afstromen

Opstromen
Heeft een leerling op zijn overgangsrapport een 8 gemiddeld behaald, dan mag hij opstromen naar een hoger niveau.

In de besluitvorming hierover spelen ook inzicht, werkhouding en leerwegadviezen een rol.
Hierbij gaat het vooral om de Avo-vakken waarin examen kan worden gedaan, de zogenoemde kernvakken. Bij een meerderheid van 2/3 van de docenten en een gemiddelde van een 8 kan de leerling opstromen.

NB: haalt een leerling niet de 8 gemiddeld, maar heeft hij/zij wel allemaal hogere leerwegadviezen en goed voor inzicht, dan moet hij/zij kunnen opstromen.

Afstromen
Heeft een leerling op zijn overgangsrapport een 5,5 of lager gemiddeld dan is dat een indicatie om af te stromen naar een lager niveau. Ook hier spelen inzicht, werkhouding en leerwegadviezen voor de kernvakken een belangrijke rol.