Locatie 't Beeckland

Locatie 't Beeckland

Op het Ulenhofcollege, locatie ’t Beeckland, bieden wij leerlingen een veilige plek op een kleine Vmbo-school (ongeveer 400 leerlingen). Het onderwijs krijgt op een vernieuwende manier vorm. De organisatie van de zorg voor de leerling is ons visitekaartje. ‘t Beeckland is gehuisvest op twee locaties. Op de locatie aan het Hoge wordt voornamelijk lesgegeven in de algemeen vormende vakken. Op de locatie aan de Nieuwstad worden de beroepsgerichte vakken gegeven in grote praktijklokalen.

Voorbereidend beroepsonderwijs op ’t Beeckland

‘t Beeckland biedt onderwijs aan leerlingen met een basisschooladvies vmbo voor de basisberoepsgerichte-, de kaderberoepsgerichte-, gemengde leerweg en de mavo. Onze school kenmerkt zich door kleinschaligheid en onderscheidt zich op het gebied van de leerlingenzorg.
Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op het Middelbaar Beroepsonderwijs en de havo. Dit betekent dat wij alle leerlingen op hun eigen niveau uitdagen om het beste te presteren. Iedere leerling heeft een eigen leerstijl. Daarom hebben wij een onderwijsconcept ontwikkeld dat rekening houdt met die verschillen. Naast het vergaren van de nodige theoretische kennis, leren leerlingen van en met elkaar, over zichzelf en de wereld om hen heen. Beroepsgeoriënteerde stages en loopbaanoriëntatie vormen een belangrijk onderdeel van hun leerproces, zij leren in levensechte situaties.
Om onze leerlingen kennis te laten maken met zoveel mogelijk facetten van de samenleving zijn er in elk leerjaar excursies en besteedt ‘t Beeckland veel aandacht aan kunst en cultuur en internationalisering.


Schoolleiding

Directeur Regionaal VMBO Vorden-Zutphen:

Mevrouw R. Willemsen
Locatie

Adjunct directeur:
Mevrouw G. Wensink

Coördinatoren mentoraat:
Basisberoepsgerichte leerweg (de Leertuin en bovenbouw basisberoepsgerichte leerweg)
Mevrouw H. Huisman     
h.huisman@ulenhof.nl

Kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg en mavo:
De heer H. Welleweerd  
h.welleweerd@ulenhof.nl

Coördinator docentencoaching
Mevrouw R. Miezgiel     
r.miezgiel@ulenhof.nl

Coördinatoren leerlingbegeleiding en – ondersteuning
Didactische zorg

Mevrouw
Goorman        g.goorman@ulenhof.nl  
Pedagogische zorg (CPZ)
De heer G. ten Wolde   
g.tenwolde@ulenhof.nl  

Coördinatoren onderwijs
De heer B. Mulderij       
b.mulderij@ulenhof.nl  
Mevrouw A. Bontje       
a.bontje@ulenhof.nl
Coördinator organisatorische ondersteuning
Mevrouw B. Terwel       
b.terwel@ulenhof.nl

De locatiedirectie geeft leiding aan de school. Zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de school: de ontwikkeling, uitvoering en kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen; het functioneren van mentoren en andere medewerkers; de afstemming tussen de teams en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding; het jaarrooster; de contacten met ouders/verzorgers; contacten met externe belanghebbenden; de formatie, de financiën en de organisatie van de school. Bovendien is zij verantwoordelijk voor schoolbrede afstemming en afspraken.
De medewerkers hebben hun direct leidinggevende (de locatiedirecteur) als aanspreekpunt voor zaken als verlof, begeleiding en beoordeling, verzuim en ziekte. Een goed contact tussen ouders/verzorgers en onze school vinden wij heel belangrijk. Daarom nodigen wij ouders uit voor het bijwonen van presentaties door leerlingen, organiseren wij ouderavonden, coachgesprekken naar aanleiding van het rapport en verschijnt er bij de start van het schooljaar het Contactblad. Via de (digitale) Nieuwsbrief worden ouders/verzorgers geïnformeerd over zaken die in de loop van het schooljaar van belang zijn. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers altijd contact opnemen met de school om zaken door te geven of te bespreken. Afhankelijk van het onderwerp kan met de mentor of met een van de coördinatoren worden gesproken. De ouderraad vormt een belangrijke schakel tussen de ouders/verzorgers en de school.

Ouderraad

De ouderraad onderhoudt gestructureerde contacten met:
– de schoolleiding
– de medezeggenschapsraad van de locatie Doetinchem
– de ouders, middels het Contactblad, de jaarlijkse ouderavonden en het leerlingenparlement.

 


Overige activiteiten

De ouderraad levert concrete bijdragen aan activiteiten van de school. Deelname door de ouders wordt van geval tot geval beoordeeld door de leden van de ouderraad.

Leerlingenparlement

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor deelname aan het leerlingenparlement dat onder leiding staat van de daarvoor aangewezen docent. Elke leerling die een vraag, klacht, idee of suggestie heeft kan hiermee terecht bij dat parlement daar worden verdere stappen besproken. Zo kunnen belangrijke problemen of suggesties bij de schoolleiding onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast organiseert het parlement ook activiteiten in de school. Het leerlingenparlement heeft ook inspraak in de gang van zaken op school via de medezeggenschapsraad. Twee Beeckland leerlingen praten mee in de medezeggenschapsraad.