Overige

Overige

 

Kosten

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig. Wij gaan er echter vanuit, dat alle ouders hun bijdrage betalen, omdat bepaalde kosten die ’t Beeckland per leerling moet maken niet worden gesubsidieerd. De ouderbijdrage kan in termijnen worden betaald. Aan het begin van elk schooljaar wordt u uitgebreid op de hoogte gebracht van hetgeen uit de ouderbijdrage wordt bekostigd.

De ouderraad van ’t Beeckland houdt toezicht op de besteding van de ouderbijdrage; een verantwoording van de uitgaven vindt jaarlijks plaats in het Contactblad. De jaarlijkse kosten voor excursies en andere buitenlesactiviteiten

Deze kosten zijn niet opgenomen in de ouderbijdrage. Als leerlingen aan een activiteit deelnemen krijgen de ouders een aparte nota. Net als bij de ouderbijdrage bestaat de mogelijkheid om het bedrag in termijnen te betalen.


Schoolverzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 

Schoolongevallenverzekering: De ongevallenverzekering biedt (beperkte) dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren en tijdens
het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. De verzekering is eveneens van kracht voor alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden buiten de reguliere schooltijden. Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, fiets of scooters is niet meeverzekerd. Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden tot de daarvoor verzekerde bedragen uitsluitend vergoed wanneer de ziektekostenverzekering van de gedupeerde de kosten niet of niet volledig voor haar rekening neemt (bijv. in verband met een eigen risico).

Aansprakelijkheid en schade: De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft soms bij ouder(s)/verzorger(s), maar is gebaseerd op een misverstand. Door de wetgever is bepaald, dat leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zelf verantwoordelijk zijn voor hun onrechtmatig doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. De school is pas aansprakelijk/heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout (onrechtmatig handelen) en/of zij te kort geschoten is in haar zorgplicht. Het is van belang dat ouder(s)/verzorger(s) een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 

Omdat de schoolverzekeringen niet altijd toereikend zijn, kan het voor ouders van belang zijn zelf ook de nodige verzekeringen af te sluiten.

Beecklandafspraken

Alle leerlingen en hun ouders verklaren zich met hun aanmelding akkoord met onderstaande afspraken.

In een leergemeenschap zijn basisafspraken nodig om goed met elkaar te kunnen werken. Van alle volwassenen en leerlingen in de school verwachten wij dat zij zich aan deze afspraken houden en zo aan elkaar het goede voorbeeld geven. Alleen als iedereen dit doet, kunnen leerlingen en medewerkers goed van en met elkaar leren. De belangrijkste basisafspraken noemen we de Beecklandafspraken:
- wij zijn op tijd
- wij komen onze afspraken na
- wij komen voorbereid in de les en op onze afspraken
- wij luisteren naar elkaar
- wij leggen zelf verantwoording bij de ander af als we onze afspraken niet na kunnen komen.

Volgen van de lessen; absentie en ziekte

- Je bent verplicht om alle lessen te volgen. Je moet van maandag tot en met vrijdag beschikbaar zijn voor school van 8.00 tot 16.30 uur. Lessen, andere afspraken op school en bijvoorbeeld excursies gaan voor bijbaantjes, muzieklessen, sporttrainingen en dergelijke.
- Als je niet in de les kunt zijn, moeten je ouders daarvoor vooraf schriftelijk aan de schoolleiding toestemming vragen. Wij gaan ervan uit dat je afspraken met dokter, tandarts, orthodontist of specialist niet onder lestijd maakt.
- Als je op school zo ziek wordt, dat je de lessen niet meer kunt volgen, meld je je bij de conciërge.

- Als je ziek bent, of om een andere reden de lessen niet kunt volgen, moet dat voor de aanvang van de lessen (liefst telefonisch) door je ouders aan de school worden doorgegeven. Wanneer je weer terugkomt op school lever je een absentenbriefje, dat ondertekend is door je ouders, in bij de conciërge.
- Moet je toch tijdens schooltijd naar de dokter, tandarts, orthodontist of specialist laat dan een absentenbriefje invullen en ondertekenen door je ouders. Dat briefje lever je in bij de conciërge in het blauwe bakje.
- Als op een dag door afwezigheid van een docent drie of meer achtereenvolgende lessen uitvallen, kun je voor de resterende lesuren vrij vragen bij je leerwegcoördinator. Let op: dit betekent niet dat dan in alle gevallen ook vrij gegeven wordt. Bijvoorbeeld niet, als voor één of meer van de resterende uren een repetitie is opgegeven. Repetities, overhoringen en werkstukken
- Als je ziek bent geweest en je huiswerk niet hebt kunnen maken, vraag je het huiswerk aan een medeleerling of je kijkt in Magister.
- Als je om de één of andere reden proefwerken, repetities of overhoringen gemist hebt, maak je zo snel mogelijk een afspraak met de desbetreffende leraar om het werk in te halen. - Als je als gevolg van een langdurige ziekte verschillende proefwerken repetities of overhoringen hebt gemist, stel je als je weer op school bent met je mentor een inhaalprogramma op.
- Als je, doordat je ongeoorloofd afwezig was, een toets niet hebt gemaakt, krijg je voor de toets het cijfer 1,0.
- Als je een werkstuk, zonder toestemming, niet op een vooraf afgesproken tijdstip inlevert, scoor je per dag een punt lager dan het cijfer dat je gescoord zou hebben als je het werk wel op tijd ingeleverd zou hebben. Is het werkstuk een week na de afgesproken datum nog niet ingeleverd, dan krijg je het cijfer 1,0.
Te laat komen – Uit de les gestuurd worden

- Aan het begin van de schooldag en na de pauzes gaat ongeveer 3 minuten voor het begin van de les de eerste bel. je gaat dan naar je lokaal. Bij de tweede bel begint de les. - Je gaat het lokaal niet binnen voor de docent aanwezig is. Je wacht in de gang tot de docent meegaat naar het lokaal.
- Als je te laat komt, meld je je bij de conciërge, hij maakt met jou een afspraak wanneer je je om 8 uur op school moet melden.
- Voor sommige lessen fiets je naar het gebouw op de Nieuwstad. In de kleine pauzes mag je 5 minuten eerder weg.
- Als je uit de les wordt verwijderd, dan meld je je bij de opvangmedewerker in lokaal 112, als de opvangmedewerker afwezig is, meld je je bij de mediatheek.

In en om het schoolgebouw
Wij vinden het heel belangrijk dat alle leerlingen goed omgaan met de schoolomgeving. Wij willen dus absoluut niet dat zij voor overlast zorgen. Daarom hebben we de volgende regels opgesteld:
- Om beschadiging aan fietsen en brommers te voorkomen is het niet toegestaan om tijdens de pauzes en voor- en na schooltijd in de fietsenstalling te zijn.
- Op het plein tussen de rijwielstallingen mag niet worden gereden met fiets of brommer.
- Je mag na schooltijd niet blijven hangen op de kruispunten van Het Hoge en de
Schoolstraat en Het Hoge en de Lulofstraat.
- Om diefstal te voorkomen zet je je brommers en fietsen op slot.
- Je krijgt een kluisje waarin je jas en andere waardevolle spullen kunt opbergen. Verlies van de kluissleutel meld je aan de conciërge.
- Bij ongeoorloofd gebruik van je mobiel in de klas lever je hem in bij je docent, aan het eind van de les krijg je je mobiel weer terug. Overtreed je opnieuw de regel dan kunnen je ouders de mobiel op afspraak bij de leerwegcoördinator op school ophalen.
- Alleen onderwijspersoneel mag radiatoren, zonweringen en ramen bedienen.

Pauzes – eten, drinken, kauwen en roken – opruimdienst
- ’t Beeckland is een rookvrije school. In en rondom de school op zowel de locatie aan de Nieuwstad als Het Hoge mag er niet worden gerookt.
- In de pauzes ga je naar de kantine of naar buiten op het schoolplein.
- Tijdens de les mag je niet naar het toilet, natuurlijk wordt er een uitzondering gemaakt als er sprake is van een medische indicatie.
- Je mag in de school en op het schoolterrein geen kauwgom kauwen.
- Alleen in de kantine mag je snoepen, eten of drinken.
- Energydrankjes zijn verboden in school en op het schoolplein.
- Wij vragen je dringend om mee te helpen de kantine, gebouw en het terrein schoon te houden.
- Elke dag ruimen enkele leerlingen (volgens een rooster) na de pauze de kantine op. Hetzelfde geldt voor enkele leerlingen die aan het eind van de dag het lokaal waar ze het laatst les hadden verzorgd achterlaten.

Diversen
- Je mag tijdens de lessen geen geluidsapparatuur dragen, tenzij de docent anders beslist.
- Hoofddeksels mogen in de leslokalen niet worden gedragen, iedereen draagt fatsoenlijke kleding.
- Beschadiging aan het gebouw of de inventaris als gevolg van moedwilligheid of onvoorzichtigheid moet worden vergoed.
- Beschadiging moet onmiddellijk gemeld worden aan de conciërge of de schoolleiding.
- De school is niet aansprakelijk voor diefstal en voor schade toegebracht aan eigendommen van de leerlingen.
- Je hebt elke dag je boeken en schriften voor de verschillende vakken bij je en verder:
een agenda, pen, potlood, gum, liniaal, geodriehoek, kleurpotloden, lijm en schaar.
- Als je een kopie nodig hebt van papieren die je bent kwijtgeraakt, betaal je 10 eurocent aan de conciërge.
- Op klassenavonden, schoolfeesten en excursies mag je geen alcohol en drugs gebruiken.
- Het reglement Genotmiddelen is te vinden op de website van ’t Beeckland.

Videogebruik

In verband met de ontwikkeling van onze leerlingen en medewerkers kan het voorkomen, dat er tijdens lessen video-opnamen gemaakt worden. De video-opnamen worden door gekwalificeerd personeel gemaakt, soms op verzoek maar altijd in overleg met de betrokkene. De beelden worden altijd zeer vertrouwelijk gebruikt, ze worden niet aan derden vertoond. Na gebruik worden de beelden vernietigd.

Foto’s en filmpjes tijdens de lessen

De school behoudt zich het recht voor om foto’s en filmpjes die tijdens de lessen van de leerlingen worden gemaakt, te gebruiken voor publicaties over of in verband met de school. Ouders of leerlingen die bezwaar hebben tegen publicatie kunnen dit bij aanmelding van de leerling kenbaar maken.

Leerlingenstatuut

Op school is een leerlingenstatuut van kracht. Het statuut is te vinden op de website van ’t Beeckland. Als bijlage van dit statuut zijn enige regels voor de dagelijkse gang van zaken opgenomen.

Wijzigingen in het leerlingenstatuut worden besproken en vastgesteld in de medezeggenschapsraad.
Reglement van de ouderraad

Artikel 1:
Doelstelling
De ouderraad onderschrijft de missie van de school, en ziet het als haar taak hieraan een constructieve bijdrage te leveren.

Artikel 2:
Taken en bevoegdheden
De leden van de ouderraad fungeren als:
Klankbord en gesprekspartner voor de schoolleiding van de locatie. Zij kunnen de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies geven over kwesties die de school of de leerlingen betreffen.
Achterban van de twee afgevaardigde ouderraadleden naar de Medezeggenschapsraad van ‘t Beeckland. De MR heeft wettelijk geregelde advies- en/of instemmingbevoegdheid. Klankbord en gesprekspartner voor ouders. Via de ouderraad kunnen ouders kwesties van algemeen belang bij de schoolleiding aan de orde stellen.

Artikel 3:
Samenstelling
De ouderraad bestaat uit minimaal vijf, maximaal negen leden: bij voorkeur twee vertegenwoordigende ouders per leerjaar (4 x 2) en de voorzitter. Zittingsduur
Leden van de ouderraad worden benoemd voor twee jaar, met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming van twee jaar (totaal maximaal 4 jaar), mits de ouder een leerling op locatie ’t Beeckland heeft. Hiervoor wordt een rooster van aftreden opgesteld. Benoeming
Vacatures in de ouderraad worden op de eerste informatieavond voor ouders van het nieuwe schooljaar in alle leerjaren aangekondigd. Kandidaten kunnen zich aanmelden door schriftelijke intekening. Indien er meer aanmeldingen zijn dan vacatures, dan beslist de zittende ouderraad wie benoemd wordt op basis van de volgende selectiecriteria: leerjaar van de leerling en regiospreiding. Bij gelijke geschiktheid wordt de nieuwe kandidaat benoemd door stemming van de ouderraad (zie art. 5). De nieuwe kandidaat neemt op het rooster van aftreden de positie van de vertrekkende kandidaat in, ook bij tussentijdse benoemingen.

Artikel 4:
De organisatie
Dagelijks bestuur
De ouderraad benoemt een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een tweede secretaris. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor en onderhoudt tussentijdse contacten met de schoolleiding.
Financiën
De schoolleiding voorziet de ouderraad van de financiële middelen die in redelijkheid nodig zijn voor een goed functioneren van de raad. Het beschikbare budget wordt door de schoolleiding beheerd en de ouderraad maakt hiervan gebruik op declaratiebasis.
De afvaardiging naar de medezeggenschapsraad
De ouderraad benoemt twee leden tot afgevaardigde naar de ouderfractie van de gezamenlijke medezeggenschapsraad van het Ulenhofcollege. Deze benoeming geldt voor twee jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor twee jaar, mits de ouder een kind op locatie ’t Beeckland heeft.
Communicatie:
a. De ouderraad onderhoudt gestructureerde contacten met:
– de schoolleiding;
– de medezeggenschapsraad van de locatie Doetinchem;

– de ouders, middels het Contactblad, de jaarlijkse ouderavonden en het leerlingenparlement.
b. De ouderraad benoemt een commissie die zorgt voor de bijdragen voor het Contactblad. Overige activiteiten
De ouderraad levert concrete bijdragen aan activiteiten van de school. Deelname door de ouders wordt van geval tot geval beoordeeld door de leden van de ouderraad.

Artikel 5:
Overleg en besluitvorming
De ouderraad van locatie ’t Beeckland vergadert gedurende het schooljaar, minimaal eenmaal per twee maanden of zoveel vaker als nodig is; steeds zoveel mogelijk in de week voorafgaand aan de MR vergaderingen. Van de vergaderingen wordt verslag gedaan in notulen. Deze zijn ook ter inzage voor de in artikel 4 genoemde geledingen. Besluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij het nemen van besluiten dienen tenminste vijf leden aanwezig te zijn.