Rekenen

Rekenen

De rekentoets-VO is een verplicht eindexamenonderdeel. Er zijn twee niveaus: 2F voor vmbo-leerlingen en 3F voor havo/vwo-leerlingen. De rekentoets-VO is een digitale toets die bestaat uit 45 vragen, 1/3 deel opgaven zonder context en 2/3 deel opgaven met context. Bij ongeveer 60% van de opgaven mag een rekenmachine gebruikt worden. De opgaven zijn als volgt verdeeld over de vier domeinen: 30% Getallen,
30% Verhoudingen, 20% Meten en Meetkunde, 20% Verbanden. De 2F toets is maximaal 90 minuten, de 3F toets maximaal 120 minuten. Leerlingen met dyslexie krijgen 30 minuten extra tijd. Het hoogste cijfer geldt. Voorbeelden van rekentoetsen worden aangeboden via cito.nl.

Bij ernstige rekenproblemen is er de ER-toets, een aangepaste toets, met lagere eisen. Er mag een rekenmachine gebruikt worden en een door het CvTE vastgestelde of toegestane rekenkaart. Voor meer informatie zie: https://www.examenblad.nl/onderwerp/er-toets.
Op de cijferlijst komt een aantekening dat de ER-toets gemaakt is. Bepaalde opleidingen eisen de reguliere rekentoets-VO, zoals verpleging. De keuze voor de aangepaste rekentoets is een weloverwogen beslissing van school en leerling met een daarbij behorend aangepast traject, onder andere ondersteuningslessen. In klas 3 wordt voor de eerste keer de rekentoets 2F afgenomen. In klas 4 hebben de leerlingen nog 3 kansen om deze toets voldoende af te sluiten. Bij doubleren of zakken vervalt het cijfer voor de rekentoets. De rekentoets moet dan minimaal eenmaal opnieuw gemaakt worden.

Leerlingen die de eerste toets al voldoende scoren, mogen de volgende twee keer wel weer mee om hun cijfer te verbeteren. Leerlingen die een
6 scoren, mogen de toets op 3F proberen, wat hen in het MBO of op de havo voordeel oplevert. De laatste toets in juni wordt alleen door de leerlingen gemaakt die nog onvoldoende gescoord hebben. Het resultaat van de rekentoets wordt bekendgemaakt in Magister. Voor de basisberoepsgerichte leerweg is de rekentoets een verplicht examenonderdeel. In vmbo-bb wordt het resultaat op de bijlage bij de cijferlijst vermeld. Op deze bijlage is niet zichtbaar of het gaat om een cijfer voor 2A, 2F 2A-ER of 2ER. De leerling krijgt bij de diploma uitreiking een certificaat als de rekentoets op een hoger niveau is behaald.

Voor de leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengd / theoretische leerweg is de rekentoets een verplicht examenonderdeel. De leerling moet voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer hebben behaald én moet de rekentoets tenminste één keer hebben afgelegd. De hoogte van het rekentoets cijfer telt niet mee in de slaag-zakregeling. Voor deze leerlingen is in de regeling modellen diploma’s en cijferlijsten bepaald dat het eindcijfer voor de rekentoets op de cijferlijst zelf moet worden geplaatst, waarbij zichtbaar is welk type rekentoets is afgelegd: 2ER, 2F of 3F.