Schoolstructuur

Het vmbo

Kenmerkend voor het Vmbo zijn de leerwegen. Een leerweg is een route die een leerling volgt om later te kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Het vmbo kent vier leerwegen:

– de basisberoepsgerichte leerweg;
– de kaderberoepsgerichte leerweg;
– de gemengde leerweg;
– de mavo (de theoretische leerweg).

Op ’t Beeckland worden alle leerwegen aangeboden. Het vmbo is een voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo. Dus aan welke leerweg binnen het mbo een leerling ook begint, hij kan altijd doorstromen naar het mbo. Elke leerweg sluit aan bij één van de niveaus in het mbo.

De leerwegen

De basisberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg bereidt leerlingen die praktisch ingesteld zijn, voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo.

De kaderberoepsgerichte leerweg

Leerlingen die deze leerweg volgen, bereiden zich voor op de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo. Indien de groepsgrootte dit noodzakelijk maakt, kunnen KL- en GL- klassen gecombineerd worden.

De gemengde leerweg

Het niveau van deze leerweg is gelijk aan dat van de theoretische leerweg. De leerlingen worden voorbereid op de vak- en middenkaderopleidingen in het Mbo. De omvang van de school maakt dat de GL-leerlingen en de mavo-leerlingen in dezelfde klas zitten. De samenstelling van het vakkenpakket maakt of een leerling een GL- of mavodiploma krijgt.

De mavo of theoretische leerweg

Leerlingen, die deze leerweg volgen, kunnen doorstromen naar de vak- en middenkaderopleidingen van het mbo, maar ook doorstroming naar de havo is mogelijk.

Doorstromen naar mbo en havo

De basisberoepsgerichte leerweg geeft recht op toelating tot niveau 1 en 2 van het mbo. De kaderberoepsgerichte – en gemengd/theoretische leerwegen geven recht op toelating tot niveau 3 en 4 van het mbo, afhankelijk van het gekozen vakkenpakket.
Als een leerling de opleiding afsluit met een examen in 6 avo-vakken en een beroepsgericht vak behaalt hij een mavo-diploma en kan hij doorstromen naar de havo.

Aanmelding en toelating

Aanmelding

De ouders/verzorgers melden hun kind zelf aan bij de school voor Voortgezet Onderwijs. door middel van een aanmeldingsformulier dat bij de leerlingenadministratie verkrijgbaar is of gedownload kan worden via de website. In het belang van een goede en zorgvuldige procedure is het nodig, dat de aanmelding op 15 maart binnen is.

Toelating

De overzichtslijsten met toetsgegevens, de informatie van de school van herkomst en het aanmeldingsformulier dat door de ouders werd ingevuld, spelen een rol bij de plaatsing van de leerlingen.
Het goed onderbouwde advies van de school van herkomst is hierbij leidend. De toelatingscommissie bepaalt of een leerling wordt toegelaten. De ouders en de scholen van herkomst van de aangemelde leerlingen worden op de hoogte gesteld van het plaatsingsbesluit.
Scholen voor voortgezet onderwijs mogen geen andere toelatingstoetsen of toelatingsexamens afnemen bij leerlingen die zich aanmelden voor het eerste jaar.

Het leerlingendossier

Van iedere leerling wordt een digitaal leerlingendossier samengesteld. De volgende formulieren en rapporten worden daarin opgenomen:
– het aanmeldingsformulier;
– het onderwijskundig rapport van de leerling, opgesteld door de school van herkomst;
en, indien van toepassing,
– relevante toetsuitslagen en verslagen van onderzoeken;
– de officiële dyslexieverklaring;
– informatie van externe instanties (kinderbescherming, bureau jeugdzorg, begeleidingsnetwerken, etc.).

Regeling lesuitval en schoolverzuim

Regeling lesuitval

In de roosters van docenten zijn uren opgenomen om in te vallen voor collegae, die door ziekte of het bezoeken van een studiedag, afwezig zijn. Zo kunnen zoveel mogelijk uren worden vervangen. Tussenuren komen in de basisroosters van klas één en twee niet voor. Voor de derde en vierde klassen wordt ernaar gestreefd om tussenuren te voorkomen; door de clustering van vakken is het echter niet altijd mogelijk voor elke leerling een geheel sluitend rooster te maken. Als leerlingen toch een tussenuur hebben, kunnen zij op een rustige plaats in de school hun huiswerk maken.

Schoolverzuim

Wij willen dat onze leerlingen op school aanwezig zijn en ook dat zij op tijd zijn. Daarom hanteren wij strikte regels over ziek melden, op tijd komen en verlofaanvragen. Het verzuim van leerlingen wordt stipt bijgehouden. Als een leerling, zonder toestemming van de schoolleiding, niet in de les aanwezig is, wordt omstreeks 10.00 uur en omstreeks 13.00 uur contact gezocht met de ouders/ verzorgers van de leerling.
Regel is dat ’s morgens, voor aanvang van de lessen, de school wordt gebeld om de afwezigheid van een leerling te melden. De leerling meldt zijn terugkeer op school door het inleveren van het zogenoemde ‘roze formulier’ bij de conciërge. Dit formulier moet ondertekend zijn door de ouders/verzorgers. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, nemen wij in alle gevallen contact op met de ouders/verzorgers, voordat de leerling naar huis mag vertrekken.

Verlof

Afspraken met bijvoorbeeld dokter of tandarts worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gemaakt. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan willen we dit vooraf weten.

Extra verlof

Wanneer er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’, kunnen ouders/verzorgers volgens de Leerplichtwet extra verlof aanvragen voor hun kind. Het gaat hierbij om een periode van 10 schooldagen of minder per schooljaar. Het verzoek moet vooraf aan de coördinator BK en coördinator KGT en worden voorgelegd. Het verzoek moet minimaal acht weken van te voren worden ingediend. Dat geldt uiteraard niet voor situaties waarin er sprake is van overlijden of ziekte. Het verlof is pas toegekend op het moment dat de ouders/verzorgers hierover bericht van de school ontvangen hebben.

Voor meer informatie over de ‘gewichtige omstandigheden’ en richtlijnen verwijzen wij naar de website van het Bureau Leerplicht Plus www.bureauleerplichtplus.nl.

De lestijden

De leerlingen moeten van maandag tot en met vrijdag beschikbaar zijn voor school van 8.00 tot 16.30 uur. Lessen, andere afspraken op school en bijvoorbeeld excursies gaan voor bijbaantjes, muzieklessen, sporttrainingen en dergelijke.
’t Beeckland maakt gebruik van een 45-minuten rooster. Om lesuitval te voorkomen wordt, in verband met vergaderingen, gebruik gemaakt van het 40-minutenrooster.